Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

catherineee
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viakrainakredek krainakredek
catherineee
4084 7c1f 500

August 19 2017

catherineee
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagwiazdeczka gwiazdeczka
catherineee
catherineee
6562 9d05
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
catherineee
3806 5b70 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaistsoeasy istsoeasy
3713 b157
catherineee
6565 d48c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

August 18 2017

catherineee
1917 9164 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaehh ehh
catherineee
uciekajmy, mamy jakieś pieniądze, znajdźmy jakiś motel, kupmy odgrzewaną pizzę z mikrofali i frytki, a przede wszystkim dwie butelki wina, i wejdźmy do wanny, umyję cię, scałuję z ciebie wszystko, umyję cię, wytrę ręcznikiem, położę do łóżka, i zacznę całować, i mówić ci, opowiadać cały świat,
— Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaehh ehh

August 17 2017

catherineee
4321 a332 500

Before Sunrise (1995)
catherineee
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viacrambie crambie
catherineee
4115 4f73
Reposted fromagridoce agridoce
catherineee
2490 55bc 500
Reposted fromdorks dorks viaaanetaxx aanetaxx
catherineee

August 15 2017

catherineee
catherineee
5298 b3cc
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacuts cuts

August 14 2017

catherineee
Reposted frombluuu bluuu
catherineee
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl