Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

catherineee
catherineee
4713 3781 500

July 20 2017

catherineee
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakasmii kasmii
catherineee
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaavooid avooid
1776 ed96 500
Reposted fromburzazuppa burzazuppa vialucius lucius
catherineee
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
Reposted fromPaniRobinson PaniRobinson viaoutofmyhead outofmyhead
catherineee
1572 0fc6
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutoflove outoflove

July 19 2017

catherineee
2885 bf6b 500
Reposted fromhagis hagis viaRekrut-K Rekrut-K
catherineee
Gdy już posmakowałeś lotu, zawsze będziesz chodzić po ziemi z oczami utkwionymi w niebo, bo tam właśnie byłeś i tam zawsze będziesz pragnął powrócić.
— Leonardo da Vinci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagwiazdeczka gwiazdeczka

July 18 2017

catherineee
1498 4b22 500
Reposted fromtfu tfu vialefu lefu
catherineee
4774 def2 500
Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viahomoludens homoludens
catherineee
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaeloo eloo
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viahomoludens homoludens
catherineee
1627 88c4 500
Reposted frommoai moai
catherineee
9946 77b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
catherineee
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaszarakoszula szarakoszula
catherineee
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl