Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2017

May 04 2017

catherineee
6545 1fe5 500
Reposted fromwerczi werczi viajeannes jeannes
catherineee
5477 eef0
Reposted fromkarahippie karahippie viajeannes jeannes
catherineee
Chce pani  wiedzieć, dlaczego tak ciężkie zarzuty tak gładko pani się piszą? Bo pani jeszcze nie nauczyła się pisać. Ani czytać.
— Gombrowicz, komentujący oszczerczy tekst pod jego adresem
Reposted fromdojenka dojenka

May 03 2017

catherineee

April 28 2017

catherineee
0271 b318
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineee
3923 2e1d 500
Reposted fromdusix dusix viaphilomath philomath
catherineee
1018 3880
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 26 2017

But if I died today, would you be satisfied with the last conversation we had ?
Reposted fromsugikinator sugikinator viatalula talula
catherineee
Reposted frombluuu bluuu viafoodforsoul foodforsoul
catherineee
4586 4189
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
catherineee
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
catherineee
4283 8272 500
Reposted frommessclew messclew viatalula talula

April 25 2017

catherineee
Moje słowa nie odpowiadają moim myślom, a to poniża moje myśli.
— "Idiota" F. Dostojewski
Reposted fromCattleya Cattleya viaramoneska ramoneska
catherineee
5295 23eb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaramoneska ramoneska
catherineee
Był człowiekiem niewątpliwie wykształconym, ale inteligencję miał jak ogródek japoński - niby mostek, dróżki, wszystko piękne, ale bardzo ograniczone i do niczego.
— Stanisław Lem
Reposted fromkitana kitana viakrainakredek krainakredek
4044 51e8 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice

April 23 2017

catherineee
9099 ef66
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineee
9124 0559
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl