Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

2138 663c 500
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viasassenach sassenach
catherineee
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viaimpressive impressive
catherineee
0518 9dcc
Reposted fromfitvet fitvet viafoods foods

July 24 2017

catherineee
8777 c97b
Reposted fromkarahippie karahippie viaistsoeasy istsoeasy
2496 2be7 500
Reposted fromblutelf blutelf viablonde-troubelle blonde-troubelle
catherineee
Nie myl głupoty z odwagą, a wygody ze szczęściem

July 23 2017

catherineee
Ernest Hemingway and one of his beloved cats
catherineee
Agnieszka Osiecka, Na początku był negatyw
catherineee
catherineee
catherineee

July 22 2017

catherineee
Reposted frombluuu bluuu
catherineee
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
catherineee
Reposted frombluuu bluuu
catherineee
W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— M. Kundera
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viafoodforsoul foodforsoul
catherineee
1923 e777
Reposted fromSandora Sandora viatwice twice
catherineee
catherineee
4713 3781 500

July 20 2017

catherineee
Niech przyśnią się wakacje, co wiecznie będą trwać; leżę w samym słońcu, mam dwanaście lat.
— Waglewski Fisz Emade, Wakacje
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakasmii kasmii
catherineee
6906 9d50
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl